Google, Facebook, Twitter tạm dừng yêu cầu dữ liệu của chính phủ Hong Kong