Google gỡ bỏ hơn 50,000 nội dung thúc đẩy thông tin sai lệch ủng hộ Trung Quốc