GOP yêu cầu DOJ cung cấp các tài liệu trong cuộc điều tra ông Hunter Biden sau khi bổ nhiệm biện lý đặc biệt