Gửi thế hệ tương lai: ‘Bằng mọi giá, hãy thực hiện những cam kết’