Gửi thế hệ tương lai: Chúng ta đã như thế nào qua từng thập niên 30, 40 và 50