Gửi thế hệ tương lai: ‘Hãy tìm kiếm và đòi hỏi Sự Thật’