Gửi thế hệ tương lai: ‘Tuổi trẻ liệu có qua đi? Không bao giờ!’