Hà Nam: Khan hiếm viện trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt