Hạ viện hủy bỏ phiên họp ngày thứ Năm sau cảnh báo về mối đe dọa ‘Ngày nhậm chức thật sự’ 04/03 tại Điện Capitol