Hạ viện thông qua dự luật bảo vệ nhà đầu tư Hoa Kỳ khỏi các công ty Trung Quốc đầy rủi ro