Hạ viện, Thượng viện bác bỏ thách thức đối với các phiếu bầu Đại cử tri đoàn của Arizona