“Hacksaw Ridge’: Đức tin và Lòng trắc ẩn giữa nỗi kinh hoàng của chiến tranh