Hai hồ thủy điện ở miền Bắc Việt Nam xả đáy đón lũ