Hai ứng viên Phó TT Mỹ Pence – Harris sẽ ngồi cách xa nhau khi tranh luận