Hàn Quốc này sẽ thu phí điều trị Covid-19 đối với người nước ngoài