Hãng AT&T báo cáo tiến độ khôi phục dịch vụ ở Nashville