Hàng chục nghìn người diễn hành ở Hoa Thịnh Đốn để đòi hỏi sự liêm chính trong bầu cử