Hàng không mẫu hạm mới củng cố khả năng phóng chiếu sức mạnh của Trung Quốc