Hàng không Việt Nam bỏ quy định xét nghiệm với khách bay nội địa, gồm cả trẻ em dưới 12 tuổi