Hàng trăm người được lệnh rời khỏi nhà ở tỉnh bang British Columbia do hiểm họa cháy rừng