Hàng triệu phụ huynh cho con học tại nhà thay vì trở lại trường