Hàng vạn con châu chấu phá hại hơn 10 hecta cây trồng ở Lạng Sơn