Hành vi ‘đổi phiếu bầu lấy tiền’ diễn ra bất hợp pháp ở nhiều tiểu bang chiến trường