Hệ thống VAERS: 55 người tử vong ở Hoa Kỳ sau khi chích vaccine COVID-19