Hệ thống nhiệt đới mang đến mưa lớn và lũ lụt cho vùng duyên hải