Hệ thống trường công lập Mỹ đang hướng trẻ em tới sự hỗn loạn về giới tính

Phân Tích Bình Luận

233 Videos

Ở hầu hết các nơi, hệ thống trường học công đã trở nên tồi tệ, họ đang ve vuốt trẻ em hơn là giáo dục, ve vuốt với sự hỗn loạn về giới tính và…