Hiện tượng siêu nhiên: Người Băng và ‘máy chạy’, đâu là nguyên do?