Hiểu về đức Khiêm tốn và tính Chính trực qua hai bức tranh Trung Hoa cổ