Hình chụp nhận dạng của ông Trump đại diện cho điều gì?

Vào thời Liên bang Xô Viết, có một hình ảnh xuất hiện dưới dạng graffiti trên khắp nước Nga. Đó là một nhân vật hoạt hình đơn giản thường đi kèm với khẩu hiệu “KILROY WAS HERE,” nghĩa là: “KILROY ĐÃ Ở ĐÂY!” Hình vẽ đó trở thành một hình ảnh lan truyền, một ý tưởng ngấm vào văn hóa của quốc gia này. Sự hoảng loạn mà hình vẽ đó khơi dậy trong giới lãnh đạo Liên bang Xô Viết đã biến bức hình biếm họa này trở thành biểu tượng của cuộc nổi dậy chống lại một hệ thống chuyên chế. Những hình ảnh lan truyền tương tự cũng đã xuất hiện trong các chế độ tương tự — những hình ảnh thể hiện cảm xúc sâu sắc hơn của người dân. Và có vẻ như bây giờ ảnh chụp nhận dạng của ông Trump đang mang lại tác động tương tự đối với những người thuộc phái bảo tồn truyền thống. Cùng thảo luận với chúng tôi về chủ đề này là ông Trevor Loudon, một nhà bình luận của The Epoch Times và là tác giả của cuốn “Kẻ thù Bên trong, Những người cộng sản, Những người theo chủ nghĩa xã hội, và Những người cấp tiến trong Quốc hội Hoa Kỳ.”