Hình thức lớn nhất của nạn Phân biệt chủng tộc được thể chế hoá ở Hoa Kỳ- Học giả Vivek Ramaswamy

Phân Tích Bình Luận

242 Videos

Doanh nhân Vivek Ramaswamy cho biết: “Chúng ta đang chứng kiến sự biến dị khi mà mọi người muốn biến mình trở thành nạn nhân. “Chúng ta phải thừa nhận rằng không ai có thể…