Hồ nước ngầm có kích thước bằng thành phố Chicago được phát hiện ở Nam Cực