Hoa Kỳ : các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp