Hoa Kỳ: Chi tiêu tiêu dùng tăng trong tháng 7, tiếp thêm hy vọng cho phục hồi kinh tế