Hoa Kỳ cho biết ASEAN cần tăng cường nỗ lực trước kế hoạch bầu cử của chính quyền Miến Điện