Hoa Kỳ đã quên mất ‘điều kiện cần và đủ’ cho các cuộc bầu cử công bằng