Hoa Kỳ: IRS đang thuê thêm nhân viên thuế có vũ trang trên toàn quốc