Hoa Kỳ kéo dài lệnh hạn chế hoạt động đi lại qua biên giới phía Bắc và phía Nam