Hoa Kỳ: Không để ‘các cơ sở nghiên cứu sinh học’ ở Ukraine rơi vào tay Nga