Hoa Kỳ lập quốc: Chính phủ giỏi không ôm đồm các vấn đề xã hội