Hoa Kỳ lập quốc: Luật pháp, quyền bất khả xâm phạm và luật của Thượng Đế