Hoa Kỳ đưa thêm 2 công ty Trung Quốc vào danh sách các công ty quân sự Trung Cộng