Hoa Kỳ mời tân ngoại trưởng Trung Quốc sau khi ông Tần Cương bất ngờ bị cách chức