Hoa Kỳ: Mức tăng việc làm trong tháng tốt nhất trong lịch sử