Hoa Kỳ thúc giục Nhật Bản, Hàn Quốc phản đối Trung Quốc