Hoa Kỳ xác định thêm 6 hãng thông tấn Trung Quốc là phái bộ nước ngoài