Hòa thượng ba đời trước làm quan, vì sao đời này xuất gia vẽ tranh trưng bày?