Học giả Hiến pháp: Quyền Hiến pháp căn bản đang bị đe dọa từ ‘phong trào gần giống với chủ nghĩa toàn trị’?