Học giả Trung Quốc: Đại dịch đã đẩy nhanh các kế hoạch vượt qua Mỹ của Bắc Kinh