Hội họa tả thực: Phượng hoàng lửa đang tái sinh từ đống tro tàn