Hollywood lún sâu vào ‘vũng lầy’ kiểm duyệt Trung Quốc, gạt bỏ tự do ngôn luận